Laivijit banner Process 02

ใส่ใจทุกขั้น ทุกตอน ด้วยมาตรฐาน การทำงานเหนือระดับ

ขั้นตอนการติดตั้งชุดบันไดสำเร็จรูป

Pre-Check :
ตรวจสอบโถงบันไดหน้างานตามมาตรฐานที่ออกแบบไว้ หากมีความคลาดเคลื่อนจะมีการปรับปรุงแก้ไขหน้างาน กับทางโครงการบ้านจัดสรร

Laivijit Process 01

STEP 1

นำชุดโครงบันไดเหล็ก
สำเร็จรูป เข้าไปติดตั้ง

STEP 2

ติดตั้งชุดไม้บันไดสำเร็จรูปลงบน
โครงบันไดเหล็ก และโครงสร้าง ค.ส.ล

Laivijit Process 02
Laivijit Process 03

STEP 3

ติดตั้งชุดราวบันได
เหล็กและไม้